Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

justthewayyouare
0615 478c
Reposted fromlaters laters viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

December 05 2014

justthewayyouare
9790 efa5 500
Reposted fromkjuik kjuik viasrcemoje srcemoje
justthewayyouare
9155 0692
Reposted fromyolo28 yolo28 viaclementiines clementiines
justthewayyouare

Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton – Tato
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaclementiines clementiines
justthewayyouare
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Reposted fromchujawa chujawa viable ble

October 16 2014

justthewayyouare
Ja, na przykład, głęboko mogę cierpieć, lecz ktoś inny nigdy przecież nie może się dowiedzieć, do jakiego stopnia cierpię, bo on jest kim innym, nie mną.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
justthewayyouare
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted frommefir mefir vialady-mademoiselle lady-mademoiselle
justthewayyouare
Rainy day in Paris

September 21 2014

1975 5342
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaiamophelia iamophelia
6725 1ba6
Reposted fromochgod ochgod viaiamophelia iamophelia
8103 3299
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaiamophelia iamophelia
8080 8157 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaiamophelia iamophelia

September 07 2014

justthewayyouare
9539 93cb
Reposted fromnigatin nigatin viaarancione arancione
justthewayyouare
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaarancione arancione

August 31 2014

justthewayyouare
Reposted fromnon-sensy non-sensy viaX88B88 X88B88
justthewayyouare
1147 2981
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaiamophelia iamophelia
justthewayyouare
Reposted fromunr-eal unr-eal viaX88B88 X88B88
justthewayyouare
6458 acee
Reposted fromdreamadream dreamadream viaX88B88 X88B88
justthewayyouare
Reposted frombaldur baldur viaX88B88 X88B88
justthewayyouare
Reposted fromsaphirka saphirka viaX88B88 X88B88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl